Kontakt oss

Adresse:
Eiker Orienteringslag Eg
Postboks 73, 3301 HOKKSUND

Mobil:
91677277

Arbeid:

E-post:

Grupper og lag

Eiker o-lag – Strategiplan 2016-2020

Vedtatt årsmøte 14.12.2015

Planen er behandlet på senere årsmøter, og har blitt videreført frem til og med 2020. På årsmøtet 27.1.2021 vil det bli lagt frem forslag til strategiplan for de neste 5 årene.

På årsmøtet 2014 ble lagt frem:

«Styret mener det er hensiktsmessig med en målrettet og strukturert prosess for styrets og utvalgenes arbeid for å fremme den utvikling som er ønsket av norsk orientering og klubbens årsmøte/medlemmer».

Følgende ble vedtatt:

 • Styret får ansvar for å utarbeide en langsiktig handlingsplan med visjon, strategi og mål. Planen legges frem for årsmøte i 2015.
 • Styret involverer lagets utvalg i planarbeidet.
 • Handlingsplanene gjelder for fem år og rulleres årlig.

 

Tidligere planer

Klubbens årsmøte har tidligere med ulike mellomrom behandlet forskjellige former for handlingsplaner, målsettingsplan, overordnet plan, prioritering av oppgaver eller hva navnet nå enn har vært. Det er utarbeidet langsiktige planer for løpsarrangementer og planer for kartutarbeidelse.

Oppfølgning av vedtatte planer har variert, av ulike grunner, som vi kanskje burde finne litt nærmere ut av. Ved utarbeidelse av nye eller reviderte planer, bør tidligere planer være en del av grunnlaget.

Hva er en strategiplan

Oppslag i Wikipedia definerer: «En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres»

Dette innebærer i korthet at klubben først må definere sitt eller sine mål, og deretter fastsette noen planer, eller strategier (valg av veier) for å nå dette eller disse målene.

Det vil alltid være en diskusjon hvor konkrete planene skal være – skal vi har 3-5 mer eller mindre diffuse og overordnede mål, eller flere mer konkrete mål. Dette forslaget er basert på flere konkrete mål, og strategier for å nå disse målene.

 

Klubbens formål er definert i lovens § 1

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Virksomheten i en klubb kan deles inn i tre hovedområder:

 1. Aktivitet/aktivitetsområder
 2. Anlegg/kart som grunnlag for utøvelse av aktivitet, og
 3. Organisering/drift/administrasjon/økonomi av aktivitet og anlegg

Klubbens aktivitet innenfor et/flere definerte områder er det klubben er til for. Anlegg/kart er grunnlaget for utøvelse av aktivitetene, og det hele må organiseres, utvikles og driftes på en måte for å oppnå de mål en har satt til ulike aktiviteter.

Verdigrunnlag/filosofi for klubbens virksomhet

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I Eiker o-lag er alle medlemmene viktige. Vi er opptatt av at klubben skal ha et godt miljø hvor alle blir inkludert. Selv om utøverne har ulike idrettslige ambisjoner, er alle betydningsfulle for miljøet.

 

HOVEDMÅL PERIODEN 2016-2020

Aktivitet/aktivitetsområder

Klubben skal prioritere sine aktiviteter innenfor «tradisjonell orientering» (fotorientering). Omfatter både tradisjonell skogsorientering og sprintløp i nærområder/bebygde områder.

Sportslige mål/prestasjonsmål

Rekruttering av yngre utøvere

 1. Ha stabile rekruttgrupper på 10-20 utøvere hvert år – aldersgruppe t.o.m. 12 år

Aktiv orientering – topp - bredde

 1. Utøvere skal kunne trene for å bli blant de beste (i Norge) i sin klasse.
 2. Minst 5 utøvere skal bli blant de 5 beste i sin klasse i NM/Hovedløp/Veteran
 3. Minst 5 deltakere på HL og o-landsleir hvert år
 4. Deltakelse i NM stafetter junior/senior menn/kvinner hvert år

Trim – mosjon

 1. Rekruttere 25 nye deltakere hvert år i tur-/trimaktiviteter

Sosiale mål – arrangementer – omdømme - engasjement

Arrangementer

 1. Et «større» løpsarrangement (mesterskap e.l.) hvert 5-10. år.
 2. Eikerløpet et breddearrangement-/løp med godt omdømme
 3. 25 treningsløp/arrangementer hvert år med høy kvalitet, hvorav 5 sprintløp

Sosiale mål

 1. Et godt miljø hvor alle blir inkludert

Informasjon – kommunikasjon - omdømme

 1. Styrke klubbens eksterne omdømme
 2. Alle klubbens medlemmer skal kunne være løpende informert om klubbens aktiviteter

Anlegg – kart og klubbhus

 1. Utvikle og ajourføre kart som dekker klubbens behov
 2. Ha et veldrevet klubbhus.

 

 

STRATEGIER

Strategier – veivalg – handler om hva som skal gjøres for å nå de oppsatte målene.

Målområde/strategi

Mål nr

Tiltak
 2016

Perioden
 2017-2020

Ansvar

Rekruttering av yngre utøvere

 • Fast tilbud fra klubbhuset på Ormåsen
 • Utarbeide skolekart/nærkart til alle skolene som skolene selv kan benytte

1

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Rekrutt

Teknisk

Aktiv orientering – topp - bredde

 • Organisert trening hele året
 • Engasjere trener for yngre utøvere – bidra med trenings-veiledning
 • Mer o-teknisk trening i variert terreng
 • Ha en trenings- og konkurransekultur

2-5

x

 

x

 

Aktiv

Trim – mosjon

 • Sikre familie-/barnevennlige tiltak
 • Sikre bruk av nærområder/lettere poster/topper

6

 

x

 

 

x

 

 

Trim

Arrangementer

 • Planlegg/søke om mesterskap
 • Eikerløpet – godt terreng – trivelig samlingsplass – bedre markedsføring
 • Treningsløp – bistand arrangører/nye arrangører – variert terrengvalg – tekniske hjelpemidler

7-9

 

 

x

 

x

 

 

x

x

 

x

 

Teknisk

Sosiale mål

 • Engasjere flest mulig som funksjonærer (Eikerløpet)
 • Klubbkvelder/-samlinger
 • Ordinære løp (2) hvor «alle» fra klubben deltar
 • Fellesopplegg ferie-/sommergalopp/løp

10

 

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

Teknisk

 

Leder/Hus

Aktiv

Informasjon – kommunikasjon - omdømme

 • «Oppgradere» klubbkalender
 • Brosjyre om klubbens virksomhet – tilbud
 • Aktiv bruk av sosiale media

11-12

 

x

x

x

 

x

x

x

Styret/ leder og nestleder

Utvalg

Anlegg – kart og klubbhus

 • Ajourføre konkurransekart – (betalt+dugnad)
 • Nye sprintkart-nærkart-skolekart – (betalt+dugnad)
 • Husutvalg med stabil drift av klubbhuset

13-14

 

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

Teknisk

 

 

Husutvalg

 


Levert av IdrettenOnline